Menu
Obec Veverské Knínice
Veverské Knínice

V obci probíhají tři velké stavební akce. Žádáme občany, aby dodržovali změnu dopravního značení a dbali zvýšené bezpečnosti. Děkujeme za ohleduplnost. 

Vítáme vás na stránkách MŠ Veverské Knínice 

Novinky

Děti

25.6.2024

Sdělení o výši úplaty za předškolní vzdělávání od 1. 9. 2024. Ředitelka MŠ Veverské Knínice oznamuje, že zřizovatel Obec Veverské Knínice stanovila úplatu za předškolní vzdělávání na 700 Kč.

20.6.2024

Informační schůzka pro rodiče nově přijatých dětí na školní rok 2024/2025  proběhne 25.6.2024 v 16:00 v budově MŠ.

17.5.2024

Rozhodnutí o přijetí

Rozhodnutí o nepřijetí 

Podle § 183 odst.2 č. 561/2004 Sb., školského zákona se rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání oznamuje:

  • zveřejněním seznamu přijatých i nepřijatých dětí na přístupném místě ve škole –  u vchodu do budovy školy
  • na webových stránkách školy

Seznam bude zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů.

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

26.3.2024

Zápis dětí do Mateřské školy Veverské Knínice, příspěvková organizace, okr. Brno-venkov na školní rok 2024/25 se uskuteční 9. a 10. května 2024. Informace, tiskopisy, žádosti o přijetí dítěte jsou k dispozici na webu školky nebo v budově MŠ. 

15.2. 2024 Přerušrní provozu MŠ Veverské Knínice v měsících červenec a srpen

MŠVK_1_2024_Rozhodnutí o přerušení provozu mateřské školy 

30.8.2023 Co potřebuje dítě do MŠ

Co potřebuje dítě do MŠ - informace pro rodiče

28.8.2023 Informace ohledně MŠ

- 30.8.2023 v 16:00 v budově MŠ proběhnou informační schůzky

- provoz MŠ bude zahájen v pátek 1.9.2023 od 6:30 do 16:30

V příloze je přiložen leták na informační systém MŠ.

Přihlašovací údaje a podrobnější informace obdržíte na informační schůzce.

22.5.2023

Rozhodnutí o přijetí

Rozhodnutí o nepřijetí 


Podle § 183 odst.2 č. 561/2004 Sb., školského zákona se rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání oznamuje:

  • zveřejněním seznamu přijatých i nepřijatých dětí na přístupném místě ve škole –  u vchodu do budovy školy
  • na webových stránkách školy

Seznam bude zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů.

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

 

13.4.2023

Den otevřených dveří v Mateřské škole Veverské Knínice proběhne dne 20.4.2023  od 16:00 do 18:00 hodin. Přijďte se podívat na naši školku.

 
6.4.2023

Zápis dětí do Mateřské školy Veverské Knínice, příspěvková organizace, okr. Brno-venkov na školní rok 2023/24 se uskuteční 11.až 12. května 2023. Informace, tiskopisy žádosti o přijetí dítěte jsou k dispozici na webu školky nebo v budově MŠ. 

 
31.3.2023
Úplata za předškolní vzdělávání na školní rok 2023/2024

MŠVK_2_2023

Úplata předškolní vzdělávání MŠ 2023-2024_priloha

9.3.2023

Rozhodnutí o přerušení provozu Mateřské školy Veverské Knínice v měsících červenec a srpen 2023 a úplata za předškolní vzdělávání v době přerušení provozu

20.2.2023

Ranní příchody do MŠ a odpolední odchody z MŠ

Vážení rodiče,
rády bychom Vás požádaly o spolupráci při ranních příchodech Vašich dětí do školky.
Při příchodu na poslední chvíli, nebo příchodu po 8.00 h nemají děti dostatek času na klidný průběh rána a zapojení se do ranních her a činností, které jsou pro děti nachystané.

Pokud nemůžete přivést dítě do 8.00 h, máte možnost po předchozím oznámení učitelkám (v souladu se školním řádem), přivést dítě výjimečně později.
Opakované pozdní příchody jsou porušováním školního řádu, se kterým se všichni rodiče na začátku školního roku seznámili a toto potvrdili svým podpisem.
Naplánujte tedy svůj ranní příchod do školky s ohledem na výše zmíněné a s ohledem na Vaše děti a provoz naší MŠ.

V případě, že nedojde k vyzvednutí dítěte z MŠ do konce provozní doby, učitelka bude postupovat následujícím způsobem:

1.Učitelka telefonicky kontaktuje zákonného zástupce nebo jím pověřenou osobu, a to v případě potřeby i opakovaně. Pokud se podaří zákonného zástupce nebo jím pověřenou osobu kontaktovat, domluví pedagogický pracovník čas a místo předání dítěte s tím, že podle vzájemné dohody je možné dítě odevzdat i jiné osobě než osobě, která byla zákonným zástupcem k vyzvednutí dítěte z MŠ pověřena v souhlasu s vyzvednutím dítěte. O telefonické domluvě se zákonným zástupcem nebo jinou pověřenou osobou ohledně vyzvednutí dítěte sepíše pedagogický pracovník záznam.

2. V případě, že se učitelce opakovaně nepodaří telefonicky kontaktovat zákonného zástupce ani jím pověřenou osobu, anebo že zákonný zástupce nebo jím pověřená osoba při telefonickém kontaktu sdělí, že zákonný zástupce ani jím pověřená osoba nemůže dítě v přiměřené době z MŠ vyzvednout, kontaktuje učitelka za účelem zajištění přiměřené péče o dítě zástupce obecního úřadu jako orgán sociálně-právní ochrany dětí, v jehož obvodu se školské zařízení MŠ nachází. O kontaktování zástupce obecního úřadu pořídí pedagogický pracovník záznam.

14. 11. 2022

Provoz MŠ do konce roku 2022 + informace

  • ve čtvrtek 17. 11. 2022 státní svátek (MŠ uzavřena) 
  • v sobotu 10. 12. 2022 bude vystoupení dětí u vánočního stromu na náměstí ve Veverských Knínicích v cca. 14:30h. Informace ještě upřesníme
  • od středy 21. 12. 2022 – 1. 1. 2023 bude provoz MŠ po dohodě se zřizovatelem přerušen z technických důvodů   (výmalba v 1 NP). Tato informace byla sdělena již na zahajovací třídní schůzce a vyvěšena na nástěnce  - pro ty, kdo se nemohl na schůzky dostavit. Výše úplaty za měsíc  prosinec  - 340,- Kč.

MŠVK_3_2022_Rozhodnutí o přerušení provozu mateřské školy

Veškeré další informace vám sdělíme i osobně.

20. 10. 2022

Provoz MŠ o podzimních prázdninách bude nepřerušen. Na státní svátek 28. 10. 2022 bude MŠ uzavřena.

Plavání 27. 10. 2022 v rámci pozimních prázdnin nebude.

6. 9. 2022

Obědy a školné je možné platit v jedné částce.

Úhradu lze provádět zálohově nebo formou inkasa.

Zálohy budou zúčtovány na konci školního roku.

V případě inkasa bude strhávána přesná částka dle předchozího měsíce.

Obdrželi jste lísteček s platebními údaji. Žádáme vás, abyste platby i v následujících měsících prováděli do 5. v měsíci, pod uvedeným variabilním symbolem.

V dalších měsících je záloha:

  • děti 3-6 let 1490,- Kč (990 stravné + školné 500)
  • předškoláci 3-6 let 990 Kč
  • předškoláci 7-10 let 1122 Kč

V případě zájmu o inkaso vám vedoucí jídelny poskytne údaje pro zřízení inkasa.

30. 8. 2022

Provoz mateřské školy bude zahájen 1. 9. 2022.

15. 8. 2022

Informativní schůzka pro rodiče se uskuteční v úterý 30. 8. 2022 v 16h v budově MŠ Veverské Knínice.

Případné dotazy můžete posílat prostřednictvím mailu nebo na tel. 725 823 266.

28.6.2022

Úplata za předškolní vzdělávání na školní rok 2022/2023

MŠVK_1_2022

Úplata předškolní vzdělávání MŠ 2022-2023_priloha.pdf 

21.6.2022

V měsíci červenci 2022:

Mateřská škola bude mít provoz od 1. 7. – 15. 7. 2022.

Přerušen provoz bude od 18. 7. – 31. 7. 2022.

V měsíci srpnu 2022 bude přerušen provoz od 1. 8. do 31. 8. 2022.

Nový školní rok 2022/2023 bude zahájen ve čtvrtek 1. 9. 2022.

Přerušení provozu

12. 5. 2022

Rozhodnutí o přijetí

Rozhodnutí o nepřijetí
Podle § 183 odst.2 č. 561/2004 Sb., školského zákona se rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání oznamuje:

zveřejněním seznamu přijatých i nepřijatých dětí na přístupném místě ve škole - u vchodu do budovy školy

na webových stránkách školy

Seznam bude zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů.

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

4.4.2022
Exkurze do ZD Říčany

Dobrý den, připomínáme, že odjíždíme ve středu 6.4. na dopolední výlet do ZD Říčany. Prosím přiveďte děti do 7.45 hodin, musí se nasvačit.
S sebou jim na výlet dejte batůžek s malým uzavíratelným pitíčkem, oplatek a balíček kapesníčků.

21.3.2022

Omezení přístupu k MŠ

Ve středu 23.3. budou navážet na stavbu sokolovny stavební materiál.  Zřejmě nebude průjezdná cesta k MŠ, bude to veliké auto! Prosím rodiče, aby nezajížděli ke školce, ale auta odstavili na parkovišti před OÚ nebo přijeli z druhé strany.

21. 3. 2022

Zápis do mateřské školy ve Veverských Knínicích  na školní rok 2022/2023 se uskuteční 2. až 6. května 2022.
 

Povinné předškolní vzdělávání pro školní rok 2021/22 se týká dětí, narozených v době od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017.
Tedy od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení jeho povinné školní docházky. 
Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání pro výše uvedený školní rok. 

MŠ - Oficiální stránky Obce Veverské Knínice (veverskekninice.cz)

17. 3. 2022

Zápis do prvního ročníku základního vzdělávání proběhne ve dnech:

pondělí 11. 4. 2022 od 14:00 do 18:00

úterý 12. 4. 2022 od 14:00 do 18:00

Veškeré informace a dokumenty najdete na těchto stránkách

ZŠ - Oficiální stránka ZŠ a MŠ Veverské Knínice (skola-veverskekninice.cz)

Časový rozpis i dokumenty k zápisu jsou k dispozici v MŠ.

15.2. 2022

OLYMPIJSKÉ HRY U VEVEREK - VIDEO

11. 2. 2022

Po dohodě se zřizovatelem,  bude od pondělí 7. 3. 2022 do pátku 11. 3. 2022 v době jarních prázdnin,

z organizačních, ekonomických a technických důvodů přerušen provoz mateřské školy. Školní jídelna v tomto období nevaří.

5. 1. 2022

Tři králová návštěva místního kostela

Tři králová návštěva místního kostela - VIDEO

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na