Menu
Obec Veverské Knínice
Veverské Knínice

V obci probíhají tři velké stavební akce. Žádáme občany, aby dodržovali změnu dopravního značení a dbali zvýšené bezpečnosti. Děkujeme za ohleduplnost. 

Provozní řád

Provozní řád sokolovny Veverské Knínice 225, 66481 Veverské Knínice

Obec Veverské Knínice, jako vlastník objektu a movitého majetku v něm umístěného, vydává v zájmu zabezpečení řádné správy a ochrany majetku i podmínek pro provádění sportovní činnosti v tomto zařízení následující provozní řád. Objekt sokolovny slouží přednostně sportovním aktivitám organizovaných skupin a veřejnosti, případně kulturním či jiným akcím. Porušení tohoto provozního řádu je důvodem k vykázání a zákazu vstupu do areálu sokolovny.

II. Základní ustanovení

 1. Provozní řád se vztahuje na všechny uživatele sokolovny a jejího příslušenství, a to včetně návštěvníků a diváků. Provozní řád tvoří nedílnou součást všech nájemních smluv uzavíraných s jednotlivými uživateli objektu. Každý uživatel je povinen se seznámit s provozním řádem.
 1. Pokud užívá tělocvičnu právnická osoba, za dodržování provozního řádu zodpovídá vždy statutární zástupce uživatele, který je povinen učinit příslušná interní opatření k jeho dodržování ve své organizaci.
 1. Návštěvníci a diváci vyjadřují svůj souhlas s dodržováním tohoto provozního řádu konkludentně – vstupem do objektu sokolovny.
 1. Každý je povinen si počínat tak, aby nedocházelo ke škodám na majetku, na zdraví a je povinen předcházet vzniku škod.

III. Vstup do objektu

 1. K maximálnímu a hospodárnému využití objektu v průběhu celého dne je zpracován vlastníkem objektu plán využití (dále jen „plán“), který je pro všechny uživatele závazný. Plán je umístěn na webových stránkách obce www.veverskekninice.cz
 1. Vstup do objektu je povolen pouze oprávněným osobám, zaměstnancům Obecního úřadu, nájemcům, žákům Základní škola Veverské Knínice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace (dále jen „ZŠ Veverské Knínice“) výhradně s pedagogickým dozorem, a to jen v době dle plánu, dětem Mateřská škola Veverské Knínice, okres, Brno-venkov, příspěvková organizace (dále jen „MŠ Veverské Knínice“) výhradně s pedagogickým dozorem, a to jen v době dle plánu. Se souhlasem těchto organizací mohou do objektu vstupovat i účastníci jimi pořádaných akcí v objektu sokolovny; za tyto osoby a jejich jednání pak nese odpovědnost taková organizace jako za své členy (všechny osoby uvedené ve 2. odstavci dále jen „uživatel“).

IV. Čistota a pořádek v objektu

 1. V objektu je vlastníkem zajištěn pravidelný úklid.
 2. Je povinností každého uživatele objektu v maximální míře přispět k udržování čistoty a pořádku ve všech prostorách objektu i okolí.
 1. Vstup do sokolovny je povolen je pouze v čisté obuvi k tomuto určené (mimo soukromé a společenské akce). Na plochu sálu sokolovny je zakázán vjezd veškerých dopravních prostředků včetně jízdních kol, koloběžek, tříkolek, skateboardů, kolečkových bruslí atd. Přímo do budovy sokolovny je zakázán vstup se psy a jinými zvířaty.
 1. Za správné přezutí všech účastníků cvičení odpovídají cvičitelé nebo příslušný pedagog.
 1. V průběhu cvičení musejí být vchodové dveře uzamčeny, aby nebyl možný nekontrolovatelný vstup do objektu.
 1. Každý je k zajištění pořádku povinen uposlechnout příkazu pověřeného zaměstnance vlastníka a podat mu vysvětlení o způsobené škodě.

V. Provoz sokolovny

 1. Budova sokolovny je určena k celoročnímu provozu.
 1. Běžná provozní doba je od 7:00 hod. do 22:00 hod.. Po dohodě s provozovatelem je možné sjednat využití i mimo provozní dobu.
 1. Provozovatel je oprávněn rozhodnout o omezení nebo přerušení provozu na dobu nezbytně nutnou z důvodu nezpůsobilosti sportoviště k užívání. Tuto skutečnost je povinen neprodleně oznámit uživateli nebo nájemci.
 1. Za provoz a využití objektu sokolovny odpovídá Obec Veverské Knínice. Tento provozní řád je závazný pro všechny uživatele a návštěvníky areálu sokolovny. Uživatelé, se kterými má provozovatel uzavřený smluvní nájemní vztah, mohou mít v rámci smlouvy stanovena další specifická ujednání, která se vztahují k provozování jejich činnosti v objektu sokolovny. Ceny za užívání areálu sokolovny jsou stanoveny starostou Obce Veverské Knínice a zveřejněny na webových stránkách obce www.veverskekninice.cz
 1. Pověřený uživatel obdrží od provozovatele vstupní klíče od objektu, a to proti podpisu včetně hmotné odpovědnosti. Půjčovat klíče jiným osobám je přísně zakázáno!
 1. Sokolovnu nelze využívat k míčovým sportům. Veškeré přesuny nářadí se provádějí pouze podle pokynů cvičitele, trenéra nebo pedagoga.
 1. Druh používaného nářadí určují cvičitelé, trenéři nebo pedagogové, kteří rovněž vydávají drobné cvičební nářadí. Toto drobné náčiní musí být čisté, aby nedocházelo ke znečištění objektu sokolovny. K ukládání drobného cvičebního nářadí slouží určené prostory, které lze jednotlivým uživatelům na požádání přidělit.
   
 2. Osvětlení tělocvičny ovládají pouze cvičitelé nebo pedagogové, kteří rovněž určují potřebnou intenzitu osvětlení. Před odchodem musí být všechna světla (včetně svítidel v předsálí, přísálí, v šatnách a na WC) zhasnuta.
 1. Otevírání oken k větrání provádějí pouze cvičitelé. Ti rovněž před odchodem z tělocvičny zkontrolují, zda jsou všechna okna uzavřena.
 1. Uživatel odpovídá za uzamknutí vstupních dveří, zhasnutí všech světel a za kontrolu, zda neteče voda na WC nebo ve sprchách po ukončení cvičení, tréninku nebo pronájmu.
 1. Jakékoliv škody na zařízení sokolovny jsou uživatelé, cvičitelé, trenéři a pedagogové povinni ohlásit.
 1. Regulaci topení v tělocvičně provádí výhradně správce sokolovny.

VI. Protipožární prevence

 1. Při zabezpečení protipožární prevence  je třeba postupovat podle požárně bezpečnostního řešení. Je povinností všech se s ním seznámit a dodržovat jej. Dle požárně bezpečnostního řešení je objekt určen nejvíce pro 242 účastníků.  Nedodržením tohoto počtu dochází k porušení provozního řádu a předpisů požární ochrany.
 1. Zakazuje se kouření v celém objektu a manipulace s otevřeným ohněm.

VII. Prevence proti úrazům

 1. Všichni návštěvníci jsou povinni se chovat v celém objektu tak, aby neohrožovali své zdraví a zdraví jiných osob.
 1. Vlastník objektu neodpovídá za úrazy způsobené v sokolovně a za důsledky porušování pravidel bezpečnosti.
 1. Všichni cvičitelé, trenéři a pedagogický dozor musí být řádně vyškolení o zásadách první pomoci, kterou jsou v případě potřeby povinni poskytnout. K ošetření zranění slouží zdravotní skříňka, která je cvičitelům a pedagogickému dozoru přístupná. Použití zdravotní skříňky musí odpovědná osoba ohlásit.
 1. K závažnému zranění je nutno přivolat lékaře.
 1. Zakazuje se požívání alkoholických nápojů a jiných návykových látek. Výjimku z tohoto ustanovení mají soukromé akce a společenské akce.

VIII. Odpovědnost za škodu

 1. Každý odpovídá vlastníku za škodu, kterou způsobil svým jednáním. Odpovědnost za škodu se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
 1. Uživatel je povinen dodržovat zejména bezpečnostní předpisy, předpisy požární ochrany, hygienické předpisy a další podobné obecné předpisy a nařízení.
 1. Uživatel nese plnou odpovědnost za ztrátu, zničení nebo poškození movitých věcí a zařízení objektu sokolovny, stejně tak za škody, které sám způsobil nebo byly způsobeny osobami, kterým umožnil přístup do budovy. Za nezletilé osoby je povinen uhradit vzniklou škodu jejich zákonný zástupce.
 1. Za škodu na věcech vnesených a odložených věcí odpovídá uživatel, provozovatel či pořadatel sportovní či kulturní akce.

IX. Sankce za nesplnění povinnosti

 1. Pokud nájemce či uživatel nesplní některou svou povinnost podle čl. IV., V., VI, VII a VIII. tohoto provozního řádu, je za každé jednotlivé porušení povinnosti povinen zaplatit vlastníku smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč (tisíc korun českých) a další oprávněné náklady, a to do tří dnů ode dne porušení povinnosti.
 1. V případě opakovaného porušení povinností nájemcem či uživatelem je vlastník oprávněn od smlouvy okamžitě odstoupit.

X. Závěrečná ustanovení

 1. V ostatním se práva a povinnosti uživatelů řídí právním řádem České republiky.
 1. Tento provozní řád vstupuje v účinnost dne 01.03.2023.
 1. Schváleno starostou Obce Veverské Knínice 12.02.2023.

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na