Menu
Obec Veverské Knínice
Veverské Knínice

Dotazy občanů

Zimní údržba 

Zimní údržba je v obci prováděna dle „Plánu zimní údržby“, který naleznete na stránkách obce. V dokumentu je stanovena priorita, dle které se zimní údržba provádí. Prioritou je autobusová doprava, zásobování, apod.

Obecní úřad nemá, na rozdíl od obcí s rozšířenou působností nebo měst, tzv. technické služby. Zimní údržbu obstarává jeden traktor a jedno multifunkční strojové zařízení (odmetač sněhu s pluhem na chodníky).

Objet celou obec vyžaduje cca 4,5 hodny. Stroje vyjíždí k zimní údržbě teprve, až přestane sněžit.

Sypeme drtí, bez chemických solí.

Svažité ulice jsou vybaveny posypovými zásobníky, aby si lidé mohli cestu v době, kdy ještě není uklizena, sami ošetřit. Další možností je odstavit automobil a dojít k domu pěšky.

Na vesnici se předpokládá i součinnost občanů. Děkujeme všem, kteří nám s úklidem v místě svých domů pomáhají.

Příjezdová cesta do obce

Příjezdová cesta do obce, přibližně až po čtvrtý dům nad restaurací U Lva, je v majetku Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje. Opravu a údržbu tedy neprovádí a ani nemůže provádět obec.

Obec otevřela několik jednání ohledně rekonstrukce silnice směrem od sokolovny ke hřbitovu a pak dále až ke křížku. Vše vyústilo ve vypracování projektu zadaném SÚS JMK . Navržené řešení a rozpočet však není v současné ekonomické situaci státu reálný. Po krajských volbách a covidových opatřeních jsme museli začít jednat od začátku. Přesto je pozitivní, že jednání probíhají a mají zdárný výsledek. Obec uzavřela smlouvu s SÚS JMK jejíž předmětem je stanovení postupu při přípravě stavby a při výběru zhotovitele projektové dokumentace a dalších souvisejících služeb „III/3867 Veverské Kníice průtah a most ev.č. 3867-1“

Dalším vyjednaným výsledkem je finanční a stavební podíl SÚS JMK na realizaci stavby „Veverské Knínice – veřejné prostranství“.

Provoz sběrného místa

Sběrné místo - dvůr fary

sobota /sudý týden 9:00 – 11.00 hod.

Obec nemá zpoplatněný sběrný dvůr.

Pro zajištění možnosti odkládání malého množství sutě, dřeva, větších rozměrů směsného odpadu, nebezpečného odpadu, toxických látek, jedlých olejů a tuků obec zřídila „pouze“ sběrné místo.

Sběrné místo funguje v jiném režimu než sběrný dvůr.

Občané s trvalým pobytem v obci zde mohou odkládat odpad bezplatně.

Sběrné místo je umístěno ve dvoře bývalé fary, kde je omezená kapacity počtu kontejnerů na odpad. (V areálu dvora fary je rovněž zázemí pro obecní stroje, automobily, traktor apod.). Protože vyvážení kontejnerů je závislé na jejich naplnění a na volných kapacitách odběratelů, není možné otevírat sběrné místo častěji. Nezajistili bychom prázdné kontejnery, a tedy možnost kam odpad umístit. Navíc by vzrostl objem a tedy i náklady na likvidaci odpadu, které by se promítly do poplatků za odpad. Občané mají možnost při větším množství odpadu využít zpoplatněné sběrné dvory v okolí.

Z důvodů bezpečnosti práce a ochrany zdraví je vjezd do dvora sběrného místa omezen na dvě vozidla současně. Až po výjezdu jednoho může vjet další. Řadit se vozidla mohou v ulici kolem školy a pod školou.

V lednu 2021 vstoupila v platnost nová odpadová legislativa v podobě nových zákonů a prováděcích vyhlášek. Obec bude tedy nově řešit systém odpadového hospodářství.

Kontejner na použité jedlé oleje a tuky 

Lidé mohou odkládat jedlé oleje a tuky – tedy ty, které jim například zbydou po smažení potravin do červeného kontejneru. Po zchladnutí tuky mohou nalít do PET lahve a pečlivě ji uzavřít. Olej se do nádob nepřelévá, vyhazují se naplněné „petky“. Láhev lze vhodit do uzamčené popelnice otvorem ve víku umístěném na sběrném místě obce. Otevřeno je v sobotu, od 9.00 do 11.00., každý sudý týden

Pozemek parcel. č 711

Pozemek parcel. č. 711, který sousedí s pozemkem obce, na kterém se nachází budova obecního úřadu a mateřské školy není v majetku obce. Obec tímto pozemkem nedisponuje, nemá žádné právo zasahovat do majetkových práv vlastníků, ani ovlivňovat záměry s pozemkem spojené.

Přijímací řízení pro děti do MŠ

Zastupitelstvo obce, v čele s panem starostou Matyášem a panem Křížem jako ředitelem ZŠ a MŠ, realizovalo stavební akci „Zvýšení kapacity mateřské školy ve Veverských Knínicích“. Na tuto akci byl vázaný dotační program, jehož podmínkou bylo navýšení kapacity dětí na 48 (kapacita není počet dětí).

Protože v té době v naší obci nebyl dostatečný počet dětí, vedení obce rozhodlo, přijmout do MŠ děti z jiných obcí a děti od 2 let. (v rámci sledované kapacity je jedno dvouleté dítě počítáno jako dvě děti). Přijímání dvouletých dětí do mateřské školy zákon mateřským školám tuto povinnost nenařizuje, pouze umožňuje.

Ze školského zákona také vyplývá, že dítě má právo dochodit předškolní vzdělávání v té organizaci, kde jej započalo. V současné době stále do školky chodí děti, které byly přijaty ve výše popsaném režimu.

Pro školní rok 2021/2022 ředitelka MŠ použila stejná kritéria jako v předchozích letech, tedy systém nastavený bývalým vedením MŠ.

Přednostně, podle zveřejněných kritérií, byly přijímány k předškolnímu vzdělávání děti v posledním roce předškolní docházky a děti, které nejpozději před 1. 9. 2021 dosáhly tří let věku s trvalým pobytem v obci. Nárok na přijetí mají děti dle § 34 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon), které dosáhly před začátkem školního roku 3 roky.

Polní cesty 

Zastupitelstvo obce se zkraje volebního období sjednotilo na tom, že je třeba obnovit a opravit polní cesty. Již jsme tuto akci konstatovali několikrát, ale protože se stále ozývají hlasy proti, je třeba uvést některé neznalosti na pravou míru. Všechen materiál na udržovací práce jsme získali bezplatně a je opatřen chemickým rozborem (na tzv. PAU).

Důvody proč se opravují cesty nejen v naší obci, ale v celé republice:

· zpřístupnění okrajových částí obce;

· rozšíření vycházkových zón;

· náhrada drahých cyklostezek;

· protierozní činnost;

· zpřístupnění lesů jejich majitelům, kteří aktuálně musí čelit důsledkům kůrovcové kalamity;

· zajistit objízdné trasy v obci pro případy havárií apod

Za Humny – kanalizace/komunikace 

Oprava komunikace Za Humny - položkový rozpočet 
Oprava komunikace Za Humny - položkový rozpočet 

Zelené pásy na veřejném prostranství před domem č.p. 6 a 5 

Zelené pásy nejsou samoúčelné. Jsou v nich uloženy inženýrské sítě, a to primárně vodovod a sdělovací kabely; dále plynovod a napěťové kabely (EG.D).

Oddělení chodníku od komunikace zeleným pásem má i bezpečnostní charakter. Pokud chodník přiléhá ke komunikaci, musí mít jiné šířkové uspořádání.

Sokolovna v bodech 

Smluvní termín dokončení stavby je 24. 12. 2022 Termín pro doúčtování dotačního titulu je +/- 15. 12., včetně žádosti o kolaudaci.

Otázky od občanů:

1) Vrátí se na sokolovnu kamenná váza, která byla nad vchodem? Odpověď: Ano, po restaurování bude umístěna na roh terasy ze strany od hřiště. Autorem kamenného objektu byl kameník p. Kopáček.

2) Zůstane na sokolovně zachován nápis „PRO NÁS A PRO PŘÍŠTÍ“? Odpověď: Ano. Jeho restaurování je objednáno na jaro 2023. Pokud někdo znáte odborníka, který je schopen restaurování realizovat dříve, ať předá kontakt na OÚ.

3) Zůstane uprostřed sálu otvor na hodovou máji? Odpověď: Ne. Z bezpečnostních důvodů nelze uprostřed ponechat jakoukoliv nerovnost. Tato „tradice“ by neobstála ani při kolaudaci.

4) Vrátí se do budovy figura sokola, nalezená na půdě? Odpověď: Ano. Po restaurování bude umístěna ve vestibulu.

5) Bude sokolovnu možné využívat již od ledna 2023? Odpověď: Ne. Předaná budova ještě není zařízená budova. Je třeba zajistit vybavení kuchyně, šenku a celé gastro soustavy, vyčistit oponu a jevištní šály, pořídit odhlučňovací závěsy, apod. Od 2. 5. začne probíhat rekonstrukce ve škole, která bude ukončena začátkem září 2023. Děti se budou dočasně učit právě v sokolovně a v budově OÚ (květen/červen). Během prázdnin bude dle plánu dokončeno vybavení sokolovny. Budeme žádat o dotace, ale administrace a případné obdržení lze předpokládat v září 2023. Opětovný řádný chod budovy, včetně rezervačního systému, zajištění úklidu apod. plánujeme od září 2023. Do této doby si lze osobně individuálně dohodnout případnou akci a vědomím výše uvedených podmínek.

Je třeba mít na paměti, že je v současné době velmi komplikované zajistit termíny dodávek čehokoliv, a to včetně akceptovatelných cen

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na