Menu
Obec Veverské Knínice
Veverské Knínice

V obci probíhají tři velké stavební akce. Žádáme občany, aby dodržovali změnu dopravního značení a dbali zvýšené bezpečnosti. Děkujeme za ohleduplnost. 

Dotazy občanů

Hřiště/pískoviště

Vyjádření obce 

Otevřený dopis 

Zápis o provedené kontrole 

Podmínky pro zřízení veřejného pískoviště na dětském hřišti v České republice jsou stanoveny několika právními předpisy a technickými normami:

Zákon č. 22/1997 Sb. upravuje způsob stanovování technických požadavků na výrobky, které by mohly ohrozit zdraví nebo bezpečnost osob, majetek, nebo životní prostředí.

Nařízení vlády č. 173/1997 Sb. uvádí v příloze č. 2, že mezi stanovené výrobky řadíme „zařízení dětských hřišť“.

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, stanovuje hygienické požadavky na prostory a provoz škol, předškolních, školních zařízení, zařízení sociálně výchovné činnosti
a zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
.

Vyhláška č. 238/2011 Sb. stanovuje hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch.

Metodické doporučení Státního zdravotního ústavu č.j. CHŽP 35–112/07–10 k zajištění ochrany zdraví a zvýšení bezpečnosti dětí a mládeže na dětských a sportovních hřištích i v tělocvičnách.

Metodická informace MŠMT č.j. 24 199/2007–50 k zabezpečování provozu a údržby ve sportovních zařízeních, na dětských hřištích a v tělocvičnách.

Zimní údržba 

Zimní údržba je v obci prováděna dle „Plánu zimní údržby“, který naleznete na stránkách obce. V dokumentu je stanovena priorita, dle které se zimní údržba provádí. Prioritou je autobusová doprava, zásobování, apod.

Obecní úřad nemá, na rozdíl od obcí s rozšířenou působností nebo měst, tzv. technické služby. Zimní údržbu obstarává jeden traktor a jedno multifunkční strojové zařízení (odmetač sněhu s pluhem na chodníky).

Objet celou obec vyžaduje cca 4,5 hodny. Stroje vyjíždí k zimní údržbě teprve, až přestane sněžit.

Sypeme drtí, bez chemických solí.

Svažité ulice jsou vybaveny posypovými zásobníky, aby si lidé mohli cestu v době, kdy ještě není uklizena, sami ošetřit. Další možností je odstavit automobil a dojít k domu pěšky.

Na vesnici se předpokládá i součinnost občanů. Děkujeme všem, kteří nám s úklidem v místě svých domů pomáhají.

Příjezdová cesta do obce

Příjezdová cesta do obce, přibližně až po čtvrtý dům nad restaurací U Lva, je v majetku Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje. Opravu a údržbu tedy neprovádí a ani nemůže provádět obec.

Obec uzavřela smlouvu s SÚS JMK jejíž předmětem je stanovení postupu při přípravě stavby a při výběru zhotovitele projektové dokumentace a dalších souvisejících služeb „III/3867 Veverské Kníice průtah a most ev.č. 3867-1“

Provoz sběrného místa

Sběrné místo - dvůr fary

sobota /sudý týden 9:00 – 11.00 hod.

Obec nemá zpoplatněný sběrný dvůr.

Pro zajištění možnosti odkládání malého množství sutě, dřeva, větších rozměrů směsného odpadu, nebezpečného odpadu, toxických látek, jedlých olejů a tuků obec zřídila „pouze“ sběrné místo.

Sběrné místo funguje v jiném režimu než sběrný dvůr.

Občané s trvalým pobytem v obci zde mohou odkládat odpad bezplatně.

Sběrné místo je umístěno ve dvoře bývalé fary, kde je omezená kapacity počtu kontejnerů na odpad. (V areálu dvora fary je rovněž zázemí pro obecní stroje, automobily, traktor apod.). Protože vyvážení kontejnerů je závislé na jejich naplnění a na volných kapacitách odběratelů, není možné otevírat sběrné místo častěji. Nezajistili bychom prázdné kontejnery, a tedy možnost kam odpad umístit. Navíc by vzrostl objem a tedy i náklady na likvidaci odpadu, které by se promítly do poplatků za odpad. Občané mají možnost při větším množství odpadu využít zpoplatněné sběrné dvory v okolí.

Z důvodů bezpečnosti práce a ochrany zdraví je vjezd do dvora sběrného místa omezen na dvě vozidla současně. Až po výjezdu jednoho může vjet další. Řadit se vozidla mohou v ulici kolem školy a pod školou.

V lednu 2021 vstoupila v platnost nová odpadová legislativa v podobě nových zákonů a prováděcích vyhlášek. Obec bude tedy nově řešit systém odpadového hospodářství.

Kontejner na použité jedlé oleje a tuky 

Lidé mohou odkládat jedlé oleje a tuky – tedy ty, které jim například zbydou po smažení potravin do červeného kontejneru. Po zchladnutí tuky mohou nalít do PET lahve a pečlivě ji uzavřít. Olej se do nádob nepřelévá, vyhazují se naplněné „petky“. Láhev lze vhodit do uzamčené popelnice otvorem ve víku umístěném na sběrném místě obce. Otevřeno je v sobotu, od 9.00 do 11.00., každý sudý týden

Pozemek parcel. č 711

Pozemek parcel. č. 711, který sousedí s pozemkem obce, na kterém se nachází budova obecního úřadu a mateřské školy není v majetku obce. Obec tímto pozemkem nedisponuje, nemá žádné právo zasahovat do majetkových práv vlastníků, ani ovlivňovat záměry s pozemkem spojené.

Přijímací řízení pro děti do MŠ

Podle zveřejněných kritérií, byly přijímány k předškolnímu vzdělávání děti v posledním roce předškolní docházky a děti, které nejpozději před 1. 9. 2023 dosáhly tří let věku s trvalým pobytem v obci. Nárok na přijetí mají děti dle § 34 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon), které dosáhly před začátkem školního roku 3 roky.

Polní cesty 

Zastupitelstvo obce se zkraje volebního období sjednotilo na tom, že je třeba obnovit a opravit polní cesty. Již jsme tuto akci konstatovali několikrát, ale protože se stále ozývají hlasy proti, je třeba uvést některé neznalosti na pravou míru. Všechen materiál na udržovací práce jsme získali bezplatně a je opatřen chemickým rozborem (na tzv. PAU).

Důvody proč se opravují cesty nejen v naší obci, ale v celé republice:

· zpřístupnění okrajových částí obce;

· rozšíření vycházkových zón;

· náhrada drahých cyklostezek;

· protierozní činnost;

· zpřístupnění lesů jejich majitelům, kteří aktuálně musí čelit důsledkům kůrovcové kalamity;

· zajistit objízdné trasy v obci pro případy havárií apod

Za Humny – kanalizace/komunikace 

Oprava komunikace Za Humny - položkový rozpočet 
Oprava komunikace Za Humny - položkový rozpočet 

Zelené pásy na veřejném prostranství před domem č.p. 6 a 5 

Zelené pásy nejsou samoúčelné. Jsou v nich uloženy inženýrské sítě, a to primárně vodovod a sdělovací kabely; dále plynovod a napěťové kabely (EG.D).

Oddělení chodníku od komunikace zeleným pásem má i bezpečnostní charakter. Pokud chodník přiléhá ke komunikaci, musí mít jiné šířkové uspořádání.

Sokolovna v bodech 

Smluvní termín dokončení stavby je 24. 12. 2022 Termín pro doúčtování dotačního titulu je +/- 15. 12., včetně žádosti o kolaudaci.

Otázky od občanů:

1) Vrátí se na sokolovnu kamenná váza, která byla nad vchodem? Odpověď: Ano, po restaurování bude umístěna na roh terasy ze strany od hřiště. Autorem kamenného objektu byl kameník p. Kopáček.

2) Zůstane na sokolovně zachován nápis „PRO NÁS A PRO PŘÍŠTÍ“? Odpověď: Ano. Jeho restaurování je objednáno na jaro 2023. 

3) Zůstane uprostřed sálu otvor na hodovou máji? Odpověď: Ne. Z bezpečnostních důvodů nelze uprostřed ponechat jakoukoliv nerovnost. Tato „tradice“ by neobstála ani při kolaudaci.

4) Vrátí se do budovy figura sokola, nalezená na půdě? Odpověď: Ano. Po restaurování bude umístěna ve vestibulu.

5) Je sokolovnu možné plně využívat? Odpověď: Ano. Dle kalendáře obsazenosti, který najdete na webových stránkách obce. 

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na