Menu
Obec Veverské Knínice
Veverské Knínice

Historie školy

Písemné doklady o původu školy se nedochovaly, jsou dochovány pouze zápisy ve školní kronice, která byla založena roku 1890 a je vedena až do dnešního dne.

První zápisy v kronice jsou pořízeny podle ústního podání faráře Františka Navrátila a dokladů z církevního archívu, škola byla vždy jedním z nejdůležitějším odvětví správy duchovní. Kdekoli byla založena fara, byla v brzké době založena škola. Proto jsou dějiny školy spjaty s dějinami cirkve.

První dějepisná zmínka o zdejším kostele a tedy i o zdejší škole je z roku l259, že škola v této době v obci byla, vysvítá z toho, že kláštery o zřízení škol ve svých osadách dbaly, protože církevní obřady a kostelní zpěv by se bez učitele nemohly uskutečňovat, škola i fara v Kynicích byla s malými přestávkami až do doby švédských válek. Ve zprávě o přepadení obce Švédy z roku 1645 je napsáno, že v obci není školy. Totéž se připomíná v roce 1653, že v obci není školy ani učitele. V tomto roce podává zdejší farář zprávu, že Švédi kostel úplně vyloupili a školu rozbořili. V nové pozemkové knize se píše, že v roce 1654 byla škola zřízena. Jako doklad této zprávy poslouží účty kostelní vedené od roku 1770. V těchto prvních účtech se zřetelně připomíná mezi kostelními vydáními i služné učiteli, o výši služného se v dokumentech nehovoří.

Roku 14. dubna 1824 vyhořela škola, která pak byla na útraty patronátní opět vystavěna. Podle ústního podání stála škola na jiném místě, než kde stojí dnes. Podle zprávy, která se udržuje, stála škola na místě domu číslo 41, tedy pod návrším kostelním. Zpráva, která hovoří, že škola stávala na místě domu číslo 33, vznikla pravděpodobně z toho, že v tomto domě byla zřízena třída při přestavbě školy. 
V této době dochází k vydání některých důležitých školských zákonů, které mají přispět k rozvoji školství a zlepšit postavení učitelů. 
Roku 1864 byl zrušen patronát vrchnostenský nad školou. Patronát nad školou přejímá obec. Roku 1869–1870 jsou vydány ostatní Školské zákony – poměr církve ke škole, platové podmínky učitelů, dozor nad školami, čtrnáctiletá návštěva školy, úlevy dětí a další zákony.

Nová škola byla vystavena již na místě vedle kostela. Při kopání nové budovy přicházelo se na hroby, podle čeho možno soudit, že v těchto místech byl hřbitov. Záznamy hovoří o tom, že budova byla pouze přízemní se vchodem od jihu (od Zounkových), na západní straně byla učebna, na východní byt. V roce 1884 byla přestavěna do nynější podoby. Přitom stavební místo se rozšířilo směrem ke kostelu a vchod zřídili ze strany západní. Náklad na vybudování školy činil 14 000 zlatých. Z počátku se vyučovalo jen ve dvou třídách.

Zápisy v kronice uvádějí přehledy žáků v jednotlivých rocích od roku 1852–1900, Počty žáků jsou vysoké a pohybují se průměrně kolem 170. Roku 1884 byla zvolena školní rada. Nové volby se opakovaly vždy po třech letech. Podrobnější zápisy o škole jsou vedeny od roku 1890. Jsou podrobné a zaznamenávají každou událost související nejen se školou ale i s děním v obci. Jsou na tolik podrobné, že si podle nich můžeme udělat přehled o vývoji obce, o politickém dění v obci, o kulturním životě v obci, zemědělství, o přírodních podmínkách a katastrofách a vůbec o všem, co souvisí s vývojem obce.

Nebudeme čtenáře seznamovat s podrobnostmi v této publikaci. Budeme je postupně zveřejňovat ve Zpravodaji. Z velkého proudu všech událostí vybereme jen ty nejpodstatnější, které bezprostředně souvisí se školou.

Roku 1886 zřídila obec pro školu letní tělocvičnu za vsí, na pozemku, který patřil škole. Tato tělocvična byla postupně rozšiřována, zvelebována, upravována a vybavována základním nářadím pro cvičení.

Roku 1872 byla ve škole založena žákovská knihovna, která měla 130 svazků a učitelská knihovna, která měla 27 svazků. Knihy pro školní knihovnu byly zakupovány z prostředků, které darovali občané, různé spolky školy. Jako příklad lásky ke škole a ke knihám uvádíme šlechetný čin umírajícího mladíka Tomáše Kroupy, který ve své závěti odkázal škole 20 zlatých na žákovskou knihovnu. V této době se objevují ve škole první názorné pomůcky. Jsou to přehledné tabule a obrázky, které malovali sami učitelé. Opět stojí za zmínku dary některých občanů, kteří se vraceli z první světové války a svými dary rozšířili sbírky školy. Knihy v žákovské knihovně i sbírky pomůcek byly postupně doplňovány. Staré knihy a opotřebované pomůcky byly vyřazovány. Počet knih v žákovské knihovně se rozšířil a v současné době čítá 670 svazků, učitelská knihovna má 590 svazků a příruční knihovna 180 svazků. Každý z žáků si tedy může podle svých zájmů vybrat a čerpat poučení z knih. Rovněž vybavenost pomůckami se zlepšila. Původní pomůcky byly postupně nahrazovány nový mi. V současné době je škola vybavena moderními pomůckami, které slouží především žákům k získávání širšího okruhu vědomostí.

O první větší opravě školy se dovídáme z kroniky v zápise z roku 1904, kdy byla provedena oprava podlah ve třídách. Postupně dochází k dalším menším opravám, hlavně po přírodních katastrofách, které si tyto opravy vyžádaly. Jsou však později také prováděny opravy větší – výměna oken, přístavba záchodů, oprava střechy, oprava chodeb a schodů a v nedávné době instalace ústředního topení a oprava podlah ve dvou třídách.

Všechny tyto opravy přispěly škole tak, že nyní je opravdu školou a působí na každého estetickým dojmem. Mnoho učitelů z okolních obcí nám krásné školní prostředí závidí.

S opravami přímo souvisí také vnitřní vybavení tříd. Již nikdo ze starších občanů by ve škole nenašel staré, dlouhé a různými nápisy poznamenané lavice, skříně a ostatní nábytek. Starý nábytek díky pochopení nadřízených orgánů byl postupně nahrazován novým. I po této stránce je škola dobře vybavena. K celkovému vzhledu by jistě přispěly menší opravy venkovní fasáda, aby škola byla důstojným místem v obci.

Na zdejší škole působili od založení školy mnoho učitelů a ředitelů. Výčtem jednotlivých jmen nebudeme čtenáře zatěžovat. Každý z učitelů a správců školy věnoval svoji práci pro zvelebení školy a proto, aby vychoval děti připravené pro život. (Mnoho učitelů i ředitelů však za svoji obětavou práci nenašlo pochopení u některých občanů naší obce a také někdy u představitelů obce a po dlouholetém působení z obce odcházelo).

Mateřská škola

Zemská školní rada v Brně vydává dekret o zřízení mateřské školy ve zdejší obci 1. října 1946. Nově zřízená škola byla umístěna ve třídě národní školy a měla k dispozici jednu místnost pro hernu, umývárnu a šatnu.

Podle tehdejšího nařízení přijímá správu mateřské školy ředitel národní školy. I rodičovské sdružení je společné pro obě školy. 
Od 1. února je ustanovena učitelkou mateřské školy zdejší rodačka Julie Mikšová. S jejím ustanovením přichází v platnost zrušení správcovství národní školy nad školou mateřskou. Mateřské školy se stávají samostatnými školami, a proto nově ustanovená učitelka je pověřena správou školy s titulem ředitelka mateřské školy. Provoz v mateřské škole je pouze dopoledne.

4.4.1960 zaveden celodenní provoz, ale bez vaření, protože na škole není místnost ani pro kuchyň, ani pro spižírny. Děti chodí v poledne domů na oběd. Od roku 1950 používá školka jako hřiště farského dvora. Od roku 1963 používá školka jako hřiště části farské zahrady. 1.8.1969 nastoupila nová ředitelka mateřské školy. Ve školním roce 1973/74 navštěvovalo mateřskou školu 30 žáků.

Na škole působily: řed. Olga Křemenáková od roku 1969/70, Jaroslava Jamborová od roku 1971/72.

Základní devítiletou školu navštěvovalo letos 61 žáků, 35 pionýrů, kteří byli zařazeni ve 3 třídách.

Na škole působili: ředitel ZDŠ Lubomír Balatka od roku 1969/70; Jaroslava Zahradníková, 1972/73; Dagmar Ambrožová, 1955/56.

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na